Dërgesat/shipping

Dërgesat do të kryhen përmes Postës Shqiptare ose çdo poste të shpejtë në Republikën e Shqipërisë. Vlera e shtuar e dërgesës që do të aplikohet është në varësi të produktit (pesha, përmasat, etj) dhe vendit. Çdo objekt i porositur ka një afat lëvrimi sipas përcaktimit në produkt. Afati llogaritet në ditë pune.